حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین (۲۵ دی ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۱۵۰۷
شماره رای ۱۱۵۰۷-۱۵۸-شعبه ويژه
شماره سند ۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 15/01/1985
خواهان جی.دی.مارشال اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه شعبه ویژه
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، جرج اچ. آلدریچ، پرویز انصاری معین
C11507 Doc 6
Case No: ۱۱۵۰۷