حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۹۸ (۲۳ آبان ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۱۶۹۷
شماره رای ۱۹۸-۱۱۶۹۷-۳
شماره سند ۵۰
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 14/11/1985
خواهان دیاگناستیک پراداکتس کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، پرویز انصاری معین، چارلز ان.براوئر
C11697 Doc 50
Case No: ۱۱۶۹۷