حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین ۱۶۱ (۸ اسفند ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۴۳/۳۶۵
شماره رای ۱۶۱-۳۴۳/۳۶۵-۲
شماره سند ۷۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 28/01/1985
خواهان سینگر کامپنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، حمید بهرامی احمدی، جرج اچ. آلدریچ
C365 Doc 76
Case No: ۳۴۳/۳۶۵