حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین (۱۴ اسفند ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۲۵۰
شماره رای ۵۴۷-۲۵۰-۳
شماره سند ۲۵۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 05/03/1993
خواهان فدرز کورپوریشن
خوانده صنایع برودتی لرستان، شرکت صنعتی جنرال، سازمان صنایع ملی ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C250 Doc 254
Case No: ۲۵۰