حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۸۴ (۳ خرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۴۰۵
شماره رای ۲۸۴-۱۰۴۰۵-۳
شماره سند ۵
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت
خواهان سی اند تی آو امریکا، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C10405 Doc 5 FA
Case No: ۱۰۴۰۵