حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۵۴ (۲۰ آذر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۰۳۹۸
شماره رای ۴۵۴-۱۰۳۹۸-۱
شماره سند ۲۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 11/12/1989
خواهان دوآل دالاس کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C10398 doc 24 fr
Case No: ۱۰۳۹۸