حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۹۱ (۷ مهر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۳۵۵
شماره رای ۳۹۱-۱۰۳۵۵-۱
شماره سند ۲۳
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 29/09/1988
خواهان پنوالت کورپوریشن- والاس اند تییرنان دیویژن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن،
C10355 Doc 23 fr
Case No: ۱۰۳۵۵