حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۸۶ (۲۲ دی ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۳۰۳
شماره رای ۲۸۶-۱۰۳۰۳-۲
شماره سند ۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 12/01/1987
خواهان آرکو سید کامپانی (سابقاْ دسرت سید کامپانی)
خوانده بانک سپه، بانک ملت، جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C10303 Doc 6 FR
Case No: ۱۰۳۰۳