ب۷۴ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۱۷ (۴ مرداد ۱۳۷۰)

شماره پرونده ب۷۴
شماره رای ۳-ب۷۴-۵۱۷
شماره سند ۹۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 26/07/1991
خواهان وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، محسن آقاحسینی
B74 Doc 96 FA
Case No: ب۷۴