حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۶۹ (۲۶ آبان ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۸۰
شماره رای ۲۶۹-۸۰-۳
شماره سند ۲۸۷
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 17/11/1986
خواهان گتی ایران لیمیتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C80 Doc 287 fr
Case No: ۸۰