حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۳۹ (۱۰ مهر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۰۱۰۵
شماره رای ۴۳۹-۱۰۱۰۵-۱
شماره سند ۱۰۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 02/10/1989
خواهان جوزف اچ. مک کیب جونیر
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C10105 Doc 102 fr
Case No: ۱۰۱۰۵