حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۳۹ (۱۰ مهر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۲۷۱۸
شماره رای ۴۳۹-۱۲۷۱۸-۱
شماره سند ۱۰۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 02/10/1989
خواهان خانم دوان اچ. مندیگ
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C12718 doc 102
Case No: ۱۲۷۱۸