حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۸۷ (۲۸ شهریور ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۰۲۱۶
شماره رای ۲۸۷-۱۰۲۱۶-۳
شماره سند ۱۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 19/09/1987
خواهان ترومنر، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C10216 Doc 14 fr
Case No: ۱۰۲۱۶