حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره (۱۰ مهر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۲۷۱۵
شماره رای ۴۳۹-۱۲۷۱۵-۱
شماره سند ۱۰۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 02/10/1989
خواهان ویلیام آر. مک کیب
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C12715 doc 102
Case No: ۱۲۷۱۵