حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۰۳ (۴ آذر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۴۶۷
شماره رای ۲۰۳-۴۶۷-۲
شماره سند ۷۵
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 25/11/1985
خواهان درسر اینداستریز، اینکورپوریتد، اصالتاً و نیابتاً از طرف درسریوروپ اس.ا. و درسر ا.جی. (وادوز)
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی فلات قاره، شرکت نفت پان امریکن ایران، شرکت نفت دریائی بین المللی ایران، شرکت نفت لاوان، شرکت نفت ایران و فرانسه (سوفیران)، بانک تجارت خارجی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جورج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی-احمدی
C467 Doc 75
Case No: ۴۶۷