حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۵۴ (۲۸ آذر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۴۲۲
شماره رای ۴۲۲-۱۵۴- شعبه ویژه
شماره سند ۱۴۷
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 19/12/1984
خواهان اینترکانتیننتال هتلز کورپوریشن
خوانده دولت ایران، وزارت ارشاد ملی، سازمان ملی جهانگردی و جلب سیاحان، شرکت تسهیلات جهانگردی، شرکت توسعه مهمان خانه های ایران، شرکت خدمات غذائی ایران، رکت توسعه مهمان خانه های سپاهان، سندیکای کارگری هتل اینترکانتیننتال تهران
شعبه ویژه
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، جرج اچ. آلدریچ، پرویز انصاری معین
C422 Doc 147
Case No: ۴۲۲