حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۰۳ (۴ آذر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۴۶۸
شماره رای ۲۰۳-۴۶۸-۲
شماره سند ۶۵
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 25/11/1985
خواهان درسراینداستریز اینکورپوریتد، اصالتاً و نیابتاً از طرف درسریوروپ اس.ا.
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران (کمیته انقلاب تهران)
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C468 Doc 65
Case No: ۴۶۸