حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۴ (۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۵۳
شماره رای ۴۴-۱۵۳-۳
شماره سند ۷۴
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 05/05/1983
خواهان اسوافریکا، اینکورپوریتد، اسومیدل ایست مارکتینگ، اینکورپوریتد و اسو استاندارد (خاور نزدیک)، اینکورپوریتد
خوانده شرکت تولید و تصفیه روغن (عام)، بنیاد مستضعفان، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، شرکت سرمایه‌گذاری ایران، بانک مرکزی ایران و دولت ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، مصطفی جهانگیر ثانی
C153 Doc 74 fr
Case No: ۱۵۳