حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۴ (۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۵۲
شماره رای ۴۴-۱۵۲-۳
شماره سند ۵۹
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 05/05/1983
خواهان اسویوروپ ساپلای کامپانی، اینکورپوریتد
خوانده شرکت تولید و تصفیه روغن (عام)، بانک مرکزی ایران و دولت ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، مصطفی جهانگیر ثانی
C152 Doc 59 fr
Case No: ۱۵۲