حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۲ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۳۷
شماره رای ۴۲-۱۳۷-۲
شماره سند ۸۹
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 03/05/1983
خواهان درسراینداستریز، اینکورپوریتد و اورسیز پرایوت اینوسمنت، کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی، ‌جرج اچ. آلدریچ
C137 Doc 89 fr
Case No: ۱۳۷