حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۰۳ (۴ آذر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۴۶۹
شماره رای ۲۰۳-۴۶۹-۲
شماره سند ۹۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 25/11/1985
خواهان درسراینداستریز اینکورپوریتد، نیابتاً از طرف درسریوروپ اس.ا.
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت خدمات نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران، سازمان تامین اجتماعی، دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C469 Doc 92
Case No: ۴۶۹