حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۲۹ (۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۱۷۳
شماره رای ۲۲۹-۱۰۱۷۳-۳
شماره سند ۶۵
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 01/05/1986
خواهان پیکر اینترنشنال کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C10173 Doc 65 FA
Case No: ۱۰۱۷۳