حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۶۸ (۷ شهریور ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۰۸
شماره رای ۶۸-۱۰۸-۳
شماره سند ۸۴
توضیح حکم براساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 29/08/1983
خواهان درسر ایندا ستریز، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت صنایع و معادن) و شرکت سهامی خاص ماگوبار ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، شفیع شفیعی
C108 Doc 84 fr
Case No: ۱۰۸