حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۶۹ (۷ شهریور ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۰۴
شماره رای ۶۸-۱۰۴-۳
شماره سند ۸۶
توضیح حکم براساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 29/08/1983
خواهان درسر ایندا ستریز، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت صنایع و معادن) و شرکت سهامی خاص ماگوبار ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، شفیع شفیعی
C104 Doc 86 fr
Case No: ۱۰۴