حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۲۴ (۱ اردیبهشت ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۴۹
شماره رای ۲۲۴-۳۴۹-۱
شماره سند ۸۳
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 21/04/1986
خواهان باروید اینترنشنال پترولیوم سرویز، اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت خدمات نفت ایران، شرکت ایران باریت باروید با مسئولیت محدود
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C349 Doc 83FA
Case No: ۳۴۹