حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۳۵ (۹ شهریور ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۸۱۱
شماره رای ۴۳۵-۸۱۱-۱
شماره سند ۳۰۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 31/08/1989
خواهان فلور کورپوریشن
خوانده شرکت بیمه ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C811 Doc 304
Case No: ۸۱۱