حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۱۳ (۲ تیر ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۲۹
شماره رای ۵۱۳-۲۹-۱
شماره سند ۱۴۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 24/06/1991
خواهان ‌ریدینگ اند بیتس اکسپلوریشن کامپانی، شرکت سهامی خاص ایرانو-ریدینگ اند بیتس
خوانده شرکت ملی نفت ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C29 Doc 144 FA
Case No: ۲۹