حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۹۵ (۲۱ دی ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۸
شماره رای ۹۵-۲۸-۱
شماره سند ۱۳۶
توضیح حکم براساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 11/01/1984
خواهان ریدینگ اند بیس کورپوریشن،‌ریدینگ اند بیس اکسپلوریشن کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکت ملی نفت ایران، شرکت بین المللی نفت دریائی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C28 Doc 136 FA
Case No: ۲۸