حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۴ (۱۰ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۶
شماره رای ۳۴-۲۶-۲
شماره سند ۳۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 30/03/1983
خواهان ویلیامز برادرز اینترنشنال کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌جرج اچ. آلدریچ
C26 Doc 34 fr
Case No: ۲۶