حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۷۱ (۳۰ خرداد ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۱۶۳
شماره رای ۳۷۱-۱۰۱۶۳-۲
شماره سند ۱۳
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 20/06/1998
خواهان هیئت امنای دانشگاه ایلینوی جنوبی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سیدخلیل خلیلیان
۱۰۱۶۳ fr
Case No: ۱۰۱۶۳