حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۷۳ (۷ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۳
شماره رای ۲۷۳-۲۳-۱
شماره سند ۱۹۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 28/11/1986
خواهان یونیون اویل کامپانی او ایران
خوانده شرکت ملی نفت ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C23 Doc 192 FA
Case No: ۲۳