حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۳۶ (۲۷ مهر ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۲۰
شماره رای ۵۳۶-۲۰-۱
شماره سند ۶۵۰
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 19/10/1992
خواهان آرکو اکسپلوریشن، اینک
خوانده شرکت ملی نفت ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل،احمد صادق القشیری، ریچارد سی. الیسون
C20 Doc 650 FA
Case No: ۲۰