حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۸ (۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۹
شماره رای ۴۸-۱۹-۱
شماره سند ۷۶
توضیح حکم بر اساس توافق طرفین
تاریخ ثبت 01/06/1983
خواهان شوران ریسرچ کامپانی
خوانده شرکت ملی نفت ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگون، محمود م. کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C19 Doc 76 FA
Case No: ۱۹