حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۶ (۲۶ خرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۵
شماره رای ۵۶-‍۱۵-۱
شماره سند ۱۵۵
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 15/06/1983
خواهان وی. اس. آی کورپوریشن
خوانده شرکت صنایع هواپیمائی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C15 Doc 155 FA
Case No: ۱۵