حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۰۰ (۲۹ آبان ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۲
شماره رای ۲۰۰-۱۲-۱
شماره سند ۹۷
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 20/11/1985
خواهان هالیبرتن کامپانی، هالیبرتن لیمیتد و ایمکو سرویسز (انگلستان) لیمیتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C12 Doc 97 FA
Case No: ۱۲