حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۱۱ (۲۸ بهمن ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۰/۱۱
شماره رای ۲۱۱-۱۰/۱۱-۲
شماره سند ۱۶۵
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 17/02/1986
خواهان سانتافه اینترنشنال کامپانی
خوانده دولت ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C10 Doc 165 FA
Case No: ۱۰/۱۱