حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۳۳ (۹ شهریور ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۳۳۳
شماره رای ۴۳۳-۳۳۳-۱
شماره سند ۳۰۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 31/08/1989
خواهان فلور کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C333 DOC 304
Case No: ۳۳۳