حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵ (۲۱ خرداد ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۵
شماره رای ۵-۵-۳
شماره سند ۲۹
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 11/06/1982
خواهان دنیل، مان، جانسون اند مندنهال
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، مدیریت مهندسی ساختمان، نیروی دریائی ملی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، م. جهانگیر ثانی
C5 Doc 29 FA
Case No: ۵