حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۶۲ (۵ آبان ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۲۲
شماره رای ۲۶۲-۲۲۲-۱
شماره سند ۱۸۸
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 27/10/1986
خواهان بوئینگ کامپنی و شرکت های فرعی آن، لوجیستیکس ساپورت کورپوریشن، بوئینگ تکنولوژی اینترنشنال، اینکورپوریتد، بوئینگ کانستراکشن ایکوایمپنت کامپنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوائی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C222 Doc 188
Case No: ۲۲۲