حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۷۴ (۱۲ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۴۱۸
شماره رای ۲۷۴-۱۰۴۱۸-۲
شماره سند ۵۱
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 04/12/1986
خواهان نیویورک بلوئر کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت پلی اکریل ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
۱۰۴۱۸ doc 51 fr
Case No: ۱۰۴۱۸