حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۸۱ (۳ مرداد ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۱۱۰
شماره رای ۳۸۱-۱۰۱۱۰-۲
شماره سند ۱۸
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 25/07/1988
خواهان نورمو کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران میشل ویرالی، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
۱۰۱۱۰ doc 18 fr
Case No: ۱۰۱۱۰