حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۱۱ (۲۴ بهمن ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۰۰۴۳
شماره رای ۱۱۱-۱۰۰۴۳-۲
شماره سند ۱۵
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 13/02/1984
خواهان وست کمیکال پرداکتس اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران ویلم ریپاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C10043 Doc 15 fr
Case No: ۱۰۰۴۳