حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۲۷ (۱۲ آبان ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۳۰۵
شماره رای ۳۲۷-۳۰۵-۲
شماره سند ۱۷۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 03/11/1987
خواهان ودر فورد اینترنشنال اینکورپوریتد، ودر فورد/لم اینکورپوریتد، ودر فورد اویل تول گ ام ب ها، ودر فورد اویل تول گ ام ب ها شعبه ایران، ودر فورد اویل تول میدل ایست لیمیتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت خدمات نفت ایران، شرکت بین المللی نفت دریایی ایران، شرکت حفاری نفت ایران، شرکت نفت لاوان، وزارت دارایی ایران و وزارت رفاه اجتماعی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C305 Doc 176
Case No: ۳۰۵