حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۴۲ (۱۷ مهر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۰۶۵۶
شماره رای ۴۴۲-۱۰۶۵۶-۱
شماره سند ۲۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 09/10/1989
خواهان دانشگاه جرج تاون
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
۱۰۶۵۶ fr
Case No: ۱۰۶۵۶