حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۰۹ (۱۱ بهمن ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۶۳۸
شماره رای ۴۰۹-۱۰۶۳۸-۲
شماره سند ۳۵
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 27/09/2020
خواهان سیلوان گینز بری لیمیتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، پلی اکریل ایران، صنایع الکترونیک ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، سیدخلیل خلیلیان، جرج اچ. آلدریچ
C10638 Doc 35 fr
Case No: ۱۰۶۳۸