حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۸۴ (۲۱ شهریور ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۵۶۹
شماره رای ۳۸۴-۱۰۵۶۹-۲
شماره سند ۱۷
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 12/09/1988
خواهان اکیورت ماشین پروداکتس کوپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت پلی اکریل ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، سیدخلیل خلیلیان، جرج اچ. آلدریچ
C10569 Doc 17 fr
Case No: ۱۰۵۶۹