حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۹۷ (۲۰ مهر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۵۴۷
شماره رای ۳۹۷-۱۰۵۴۷-۲
شماره سند ۳
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 12/10/1988
خواهان دانا کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک ملت (سابقاْ بانک تهران)، بانک سپه
شعبه دو
داوران روبرت برینر، سیدخلیل خلیلیان، جرج اچ. آلدریچ
C10547 Doc 3 fr
Case No: ۱۰۵۴۷