حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۸۹ (۲۸ شهریور ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۰۵۴۱
شماره رای ۳۸۹-۱۰۵۴۱-۳
شماره سند ۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 19/09/1988
خواهان تله داین فریس انجینیرینگ
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C10541 Doc 4 fr
Case No: ۱۰۵۴۱