حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۰۴ (۱۷ آذر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۴۵۷
شماره رای ۴۰۴-۱۰۴۵۷-۱
شماره سند
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت
خواهان دانشگاه ایالتی پورتلند
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
۱۰۴۵۷ fr
Case No: ۱۰۴۵۷