حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۹۲ (۷ مهر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۴۱۵
شماره رای ۳۹۲-۱۰۴۱۵-۱
شماره سند ۲۳
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 29/09/1988
خواهان مکسان کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل،اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C10415 Doc 23 FA
Case No: ۱۰۴۱۵